customer persona

ออกแบบ Customer Journey อย่างไรให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้!

Customer Journey คือ เส้นทางของผู้บริโภคตั้งแต่ก่อนจะเป็นลูกค้า จนกระทั้งตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงกลับมาซื้อสินค้าและบริการนั้นซ้ำๆ ธุรกิจสามารถนำไปใช้ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า และวางแผนการตลาด หากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อช่วยการตัดสินใจของลูกค้า และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการซื้อ ด้วยความต้องการ […]

ออกแบบ Customer Journey อย่างไรให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้! อ่านเพิ่มเติม »

เจาะลึก Customer Personas คืออะไร ทำอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร?

ปัจจุบัน การทำ Customer Persona ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการแข่งขันสูงมากขึ้น การทำความเข้าใจผู้บริโภค และการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะลักษณะของบุคคลที่จะซื้อสินค้าและบริการ ทั้งพฤติกรรม อายุ ความคิด

เจาะลึก Customer Personas คืออะไร ทำอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร? อ่านเพิ่มเติม »

Scroll to Top