Business Strategy

SWOT Analysis คืออะไร วิธีใช้ให้ได้ผล (พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์)

SWOT Analysis คืออะไร มีส่วนช่วยธุรกิจได้อย่างไร ซึ่งก่อนการเริ่มต้นทำธุรกิจเราจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจก่อนเริ่มต้นธุรกิจ เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้บ่อยๆ เพราะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะภายใน ภายนอกองค์กร อย่าง “SWOT” เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แต่รู้หรือไม่ว่า […]

SWOT Analysis คืออะไร วิธีใช้ให้ได้ผล (พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์) อ่านเพิ่มเติม »

5 เทคนิค เลือกกลุ่มเป้าหมาย ทางการตลาด (Target Market) ให้ขายได้

หลายๆธุรกิจที่ไม่กำหนด กลุ่มเป้าหมาย (Tarket Market) หรือกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่กว้างเกินไป มักจะเสียโอกาสและใช้เงินลงทุนโดยไม่จำเป็น เพราะเมื่อพิจารณาถึงสถานีของเศรษฐกิจในปัจจุบัน การมีกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่กำหนดไว้มีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา ไม่มีใครสามารถกำหนดเป้าหมายเป็นทุกๆคนในตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ก็ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในตลาดเท่านั้น เพราะการกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดนอกจากจะยกเว้นผู้ที่ไม่เหมาะสมกับเกณฑ์ที่ธุรกิจกำหนดไว้แล้ว

5 เทคนิค เลือกกลุ่มเป้าหมาย ทางการตลาด (Target Market) ให้ขายได้ อ่านเพิ่มเติม »

Scroll to Top