Service Mind คืออะไร? สำคัญกับงานบริการอย่างไร?

Service Mind ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริการ คือการให้บริการลูกค้าด้วยใจอย่างเต็มเปี่ยม และทุ่มเทแรงใจ เพื่อเอาใจใส่ต่อการบริการให้สมกับหน้าที่ผู้ให้บริการ  Service Mind คืออะไร? การให้บริการที่ดี มีคุณภาพ และยังทำให้ลูกค้าประทับใจ […]

Service Mind คืออะไร? สำคัญกับงานบริการอย่างไร? อ่านเพิ่มเติม »