marketing 101

เข้าใจการตลาด มองเห็นโอกาสในอนาคต (Marketing 101 มือใหม่)

Current Status
Not Enrolled
Price
1290
Get Started
This course is currently closed

เนื้อหาของการตลาดขั้นพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทำการตลาดหรือนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณ หรือผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่อย่างสามารถเริ่มได้หากเข้าใจการตลาด ด้วยความเสี่ยงน้อยที่สุด

Course Content

Expand All
Scroll to Top